Huta bardziej przyjazna dla środowiska

Szczegółową informację o ochronie środowiska w 2014 r. przygotował hutniczy Dział BHP i Ochrony Środowiska. Zdaniem jego pracowników, mniejsza emisja zanieczyszczeń niż w poprzednich latach jest głównie spowodowane restrukturyzacją Huty (m.in. likwidacja Zakładu Obróbki i Regeneracji, przekształcenie Centrum Konstrukcji Stalowych, długotrwały postój Stalowni). W efekcie zmniejszyło się znacznie zatrudnienie i niższy był poziom produkcji.

Jak wynika ze wspomnianej informacji. W 2014 roku ISD Huta Częstochowa zakupiła łącznie 1 311 937  m3 wody w tym: 990 013 m3 do celów produkcyjnych oraz 321 924 m3 wody do celów socjalnych. Woda dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA oraz ELSEN na podstawie umów cywilno-prawnych.  W Hucie powstają ścieki bytowe (odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji Spółki ELSEN), ścieki przemysłowe (odprowadzane są do kanalizacji spółki ELSEN oraz do wód powierzchniowych) oraz wody opadowe odprowadzane do Kucelinki. Ilości ścieków oraz stężenia zanieczyszczeń kształtują się na niższym poziomie niż normy ustalone pozwoleniem zintegrowanym dla Wydziału Walcowni Blach Grubych. Ilość ścieków odprowadzanych jest niższa  niż w 2013 roku.

Znacznie zmniejszyła się również ilość odpadów wytworzonych w Hucie. W 2014 r. było ich 73 799,35 ton wobec ponad 121 tys. ton rok wcześniej. Wszystkie odpady zostały zagospodarowane. Warto podkreślić, że ilość odpadów zmniejszyła się we wszystkich jednostkach. Nie tylko w WBG, dawnym CKS przekształconym w Wydział Prefabrykacji Blach czy w Stalowni (w tym przypadku dane trudno porównywać, ponieważ zakład wznowił produkcję dopiero pod koniec roku), ale także np. w Zakładzie Transportu..

Wzrosła jedynie emisja zanieczyszczeń w Walcowni Blach Grubych, ale specjaliści z zakresu ochrony środowiska wiążą to z nieregularną pracą maszyn i urządzeń. Tymczasem każdorazowy rozruch oznacza większą emisję zanieczyszczeń.

– Instalacje dobrze funkcjonują i daleko im do przekroczenia dopuszczalnych norm – ocenia Dagmara Kowalczyk, specjalista-koordynator ds. BHP i ochrony środowiska.

W ubiegłym roku sporym wyzwaniem dla wielu służb w Hucie było ponowne uruchomienie Stalowni. Dotyczy to także Działu BHP i Ochrony Środowiska, który musiał zadbać o odpowiednie dopuszczenia. Stalownia posiada aktualne zintegrowane pozwolenie środowiskowe i nie wymagało ono zmian, ale już w zakresie zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych pojawił się problem. Jest ono regulowane przez dyrektywę Komisji Europejskiej 601/2012. Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego posiadało je laboratorium akredytowane, którym było hutnicze Laboratorium Analiz Specjalnych. W okresie postoju Stalowni laboratorium jednak nie funkcjonowało i uprawnienie zostało zawieszone. Przed ponownym uruchomieniem zakładu konieczna była zmiana zezwolenia. Udało się osiągnąć porozumienie z Urzędem Marszałkowskim i obecnie analizy, które są podstawą do określania emisji gazów cieplarnianych wykonuje hutnicze Laboratorium Analiz Chemicznych. 17 lutego 2015 r. w Hucie odbył się audyt weryfikacji raportów emisji gazów cieplarnianych, dotyczący Stalowni i WBG, który przebiegł pozytywnie i zakończył się bez uwag.

Również ze względu na zmniejszoną produkcję i emisję zanieczyszczeń opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ponoszone przez Hutę w roku 2014 były niższe niż w roku 2013, mimo że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska stawki opłat wzrosły. Za emisję do powietrza Huta zapłaciła 95 324 zł (rok wcześniej ponad 128 tys. zł), a za ścieki 16 614 zł (ponad 28 tys. w 2013 r.).

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wdrożony system zarządzania środowiskiem potwierdzony certyfikatem ISO 14001:2004. We wrześniu 2014 r. i w maju 2015 r. odbyły się audyty zintegrowanego systemu zarządzania przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification, które wypadły pozytywnie.

blackflow

About blackflow